A Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) az ország legnagyobb – évenként a legtöbb hallgatót kibocsátó főiskolája. A főiskola minőségi jellemzőiről jó képet ad a különböző rangsorokban elfoglalt előkelő helyezése. Általában a vezető egyetemek utáni első főiskolai helyet foglalja el, messze megelőzve a többi főiskolát. A BGF jelenlegi hallgatói létszáma 16 ezer fő, amely az elmúlt öt évben stabilan tartja pozícióját és ez a fenntarthatóságot is jól bizonyítja.

A BGF az üzleti tudományokban meghatározó pozíciókkal rendelkezik. 4 karával, 12 alapképzéssel, 1 osztatlan képzéssel, 9 felsőoktatási szakképzéssel és 8 mesterképzéssel lényegében lefedi a teljes üzleti funkciókört. Ez teszi alkalmassá a piacon történő komplex megjelenésre. Az alap- és mesterszakok mellett jól bevezetett szakirányú továbbképzéssel és egyéb (pl. tanfolyami) képzéssel rendelkezik. Innovációs jelleggel a munkaerő-piaci igényekre történő gyors reagálással fokozatosan bővíti tevékenységét más területen is, jelenleg a gazdaságtudományi területen kívül társadalomtudományi, informatikai és pedagógiai képzés is folytat. A felsőoktatási rangsorokban mind a felvételi, mind a különböző szervezetek által készített „elégedettségi” illetve „színvonal” vizsgálatokban az intézmény, mint főiskola első helyen végez, de előkelő helyezést ér el az egyetemekkel való összevetésben is.

Megalapozott piaci felmérések és becslések szerint a BGF iránti hallgatói kereslet a következő években, néhány demográfiai, munkaerő-piaci és szélesebben ható nemzetgazdasági tényező függvényében is, stabilnak, egyes képzési ágazatokban és formákban bővülőnek ígérkezik, s ez biztonságos alapot nyújt a hosszabb távú tervezéshez.

 

A BGF küldetése, hogy a gazdaság- és társadalomtudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén magyar és idegen nyelven, az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felsőoktatási szakképzésben és a felnőttképzésben, az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény legyen.

A BGF célja, hogy fenntartható módon megfeleljen az „alkalmazott tudományok főiskolája” követelményeinek, folytassa és bővítse sikeres nemzetközi tevékenységeit, elmélyítse a gazdasági-társadalmi szereplőkkel fenntartott széles kapcsolatrendszerét és folyamatosan törekedjen az alkalmazott oktatási, kutatási módszertan fejlesztésére.

 

Az oktatás struktúrája és tartalma valamennyi karon lényegében megfelel az európai „business school”-okban folyó tevékenységnek, egyszersmind – szakfőiskolai hangsúlyai révén – túl is haladja azt. A karokon felhalmozódott szellemi tőke és tapasztalat a BGF-et alkalmassá teszi arra, hogy képzési profilját differenciáltan és a hatékonysági követelmények szigorú figyelembe vételével tovább bővítse. Elsődleges feladat a BSc/BA képzések folyamatos fejlesztése, az új MA képzések kialakításában való részvétel, az indítási akkreditáció feltételeinek megteremtése és biztosítása.

 

A BGF tevékenységei

 

Az oktatás a fent felsorolt szakok minden tagozatán és képzési formájában korszerű és folyamatosan megújuló tantervek alapján folyik. A tantervek belső struktúrái a törvényi jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelnek, kellő egyensúlyt biztosítva az időtálló alapismeretek és a szakmai felkészülést közvetlenül szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek között. A főiskolai karok és kari intézetek/tanszékek – bevonva az adott szakterület kiemelkedő szakembereit – a munkaerő piaci igények figyelembe vétele mellett határozzák meg a tantervet, továbbá a gondjaikra bízott diszciplínák oktatását és korszerűsítését, a tananyagok struktúráját és tartalmát, az oktatás metodikáját.

Valamennyi alapképzési szak tantervében jelentős helyet tölt be a szakmaspecifikus idegennyelv-oktatás. A főiskolai oklevél megszerzéséhez a két nyelvigényes szakon két, egyéb szakokon egy, általános, illetve szakmai anyaggal bővített, legalább középfokú nyelvvizsga szükséges. Az idegen nyelvi képzés legfontosabb célja, hogy a diplomát szerző hallgatók kellő mértékű nyelvtudással és versenyképes szakmájukkal meg tudjanak felelni a nemzetközi piac kihívásainak és elvárásainak.

 

Kutatási tevékenység

 

A magyar felsőoktatásban hagyományosan létező intézményi munkamegosztás következtében a főiskolai kutatások fejlesztése nem volt kiemelt terület az elmúlt két évtizedben. Mindazonáltal a Főiskola komoly tapasztalatokkal rendelkezik olyan kisebb méretű alkalmazott kutatások területén, melyek elsősorban az oktatómunka megtermékenyítését szolgálják. Ennek következtében az intézményünk előtt álló egyik legfontosabb fejlesztési feladat az alkalmazott és piacképes kutatási képesség és tevékenység kiépítése és országos elismertetése lesz. Ennek elismeréseképpen 2013-ban a főiskola 3 évre elnyerte az Alkalmazott tudományok főiskolája címet, amelyhez jelentős összegű kiválósági támogatás is jár

Kutatási tevékenységünket úgy próbáljuk felépíteni, hogy a tudományos aktivitás során létrehozott teljesítmények a gyakorlatorientált képzés követelményeivel összhangban korszerű ismeretekkel és eredményekkel járuljanak hozzá az oktatásban megjelenő ismeretanyag frissítéséhez, illetve tartalmi korszerűsítéséhez.

A 2011-ben önálló karrá vált Gazdálkodási Karon (Zalaegerszeg) is egyre nagyobb szerep jut a kutatási tevékenységnek. A Kar 2012-14 között egy INTERREG pályázaton nyertes nemzetközi kutatási programban vett részt. Koppenhágai székhellyel 6 ország 11 intézménye pályázott, Magyarországról Karunk és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vesz részt a pályázatban. Ugyancsak 2012-ben indult, 2014-ben zárult a MedicSphere egészséggazdaságossági kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0009 jelű támogatás keretében.

A BGF kutatási feladatainak megoldásában alapvetően három forrásra, illetve szervezeti formára támaszkodhatnak. Az első a kutatásra alkalmas, tudományos fokozattal, kutatói ambícióval rendelkező saját munkatársak köre, akik országosan is széles körű szakmai elismertséggel rendelkeznek. A másik a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, amely speciális szakmai feladatok ellátásában valósul meg, melynek eredményei magas szinten hasznosulnak az oktatásban. Végül az elnyert kutatási pályázatok, valamint a nemzetközi pályázatokon való sikeres részvételt, továbbá a nemzetközi kooperációban megvalósuló kutatási projektek multiplikátor hatását növelte. A főiskolai integráció egyik fontos tartalmi iránya a már elindult közös tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása.

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

 

A BGF szoros kapcsolatot tart fenn a gazdasági élet szereplőivel, folyamatosan ápolja és fejleszti hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. A BGF és karai – folyamatosan megújuló, rugalmas és a piaci igényekhez alkalmazkodó képzésével és színvonalas szolgáltatásaival – a hazai oktatási és felhasználói piacon egyaránt hagyományosan jól ismert, bevezetett márkanevek. Ez a piacvezető pozíció és részesedés megnyilvánul a nappali alapképzési szakokra történő, többszörös és stabilizálódó túljelentkezésekben, az újabb diplomáért folyó alapképzés, valamint a szakirányú továbbképzés folyamatosan gazdagodó népszerűségében, a végzettek számára lehetőséget nyújtó munkahelyek – felmérések által visszaigazolt – bővülő számában, javuló szakmai és anyagi feltételeiben. E tényezők hatására jelentősen felfutott képzési létszámok további, érdemi növelésének korlátját a főiskolán biztosított elhelyezési, tárgyi, feltételek, illetve a humán erőforrás véges kapacitásai jelentik.

 

A BGF széleskörű szakmai kínálatot nyújtó szakjai növekvő mértékben jelennek meg a nemzetközi oktatás piacán. A BGF angol, német, illetve francia nyelven – nemzetközi kooperációban – folyó szakmai képzéseiben ma már nem csupán, sőt nem is elsősorban külföldön előtanulmányokat folytatott magyar állampolgárságú hallgatók vesznek részt, hanem Európa és más földrészek különböző országainak ifjú állampolgárai. A BGF több szakán – angol, német, francia és holland felsőoktatási partnerekkel– két diplomához vezető, idegen nyelvű képzést is választhatnak az érdeklődő hallgatók.

 

A BGF karainak bemutatása

 

Pénzügyi és Számviteli Kar

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar eredete ugyancsak a Pesti Kereskedelmi Akadémia 1857-es megalakításáig vezethető vissza, s így története egybefonódott 1945-ig a KVIK-éval, ugyanabban az intézményben (Felsőfokú Kereskedelmi Szakiskola) képezték ugyanis a két világháború között a kereskedelem és a bankvilág szakembereit.  Először középfokú szakiskolaként, majd felsőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolaként működött. Az intézmény 1962-ben nyert főiskolai rangot Pénzügyi és Számviteli Főiskola néven, s 1971-ben Zalaegerszegen, majd 1972-ben pedig Salgótarjánban alakultak területi intézetei. A Zalaegerszegi Intézet 2011-től kari rangot kapott.

Feladatának tekinti vállalatok, költségvetési szervek, hitelintézetek, gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodást végző szervezetek számára magas szintű szakmai, pénzügyi és számviteli, továbbá gazdálkodási és humánerőforrás felkészültséggel és az ehhez szükséges informatikai és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzését.

 

Külkereskedelmi Kar

A Külkereskedelmi Kar (továbbiakban: KKK) története 1957-ig nyúlik vissza, ekkor jött ugyanis létre a hazai külkereskedelem számára a nyelveket beszélő, magasan képzett szakembereket oktató Külkereskedelmi Levelező Iskola. Az iskola 1962-ben átalakult önálló Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskolává, ahol a nyelvi, illetve levelező képzés keretében külkereskedelmi áruforgalmi szakismereteket oktattak, valamint külkereskedelmi üzletkötőket képeztek (1964-tól már három szakkal és négy nyelvi tanszékkel működött).

A Kar jogelődje 1962-től folytat felsőfokú képzést, 1971-ben kapott főiskolai rangot, azóta a külkereskedelmi diszciplínák legismertebb hazai képzőhelye. A 90-es évektől folyamatosan újította meg és alakítja képzési szerkezetét. Nemzetközi kooperációban bevezette az angol és francia szaknyelvű oktatást. Erőteljesen bővültek a szakosító továbbképzési lehetőségek is. Megkezdődött a gazdaságdiplomácia, az euromenedzsment oktatása és 1996 elején a külgazdasági pénzügyi menedzser, valamint a távol-keleti interkulturális kommunikáció-képzés is. Akkreditációra került egy új - harmadik - alapszak, a nemzetközi marketing és a teljes körű minőségirányítás szak is.

 

Gazdálkodási Kar

A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kara Zalaegerszegen, 240 kilométerre van a Főiskola központjától, de képzési kínálata és az oktatás színvonala hasonló, mint a budapesti székhelyé.

Oktatói között évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezők mellett tudományos kutatásban jártas és eredményes tanárok egyaránt találhatók. A gyakorlat-orientált képzést magas színvonalú informatikai kabinetek szolgálják. A kötelező tananyagon kívül rendszeres szakmai előadások is segítik a hallgatók ismereteinek bővítését. A hallgatók egyéni felkészülését és tudományos diákköri munkáját nem csak az oktatók rendszeres konzultációi segítik, hanem megfelelő tárgyi feltételeket is rendelkezésükre állnak. A szakmai könyvtár korszerű szolgáltatásokkal várja a diákokat és a város lakóit egyaránt.

 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (a projekt szakmailag irányító szervezeti egység)

A BGF KVIK, a magyar kereskedelmi képzés kezdeteihez vezeti vissza történetét: az 1857-ben alapított, nagy oktatástörténeti rangú Pesti Kereskedelmi Akadémia jogutódja és szellemi örököse. Múltjának megújító-megújuló értékeit építette tovább az elmúlt évtizedekben: a képzési kínálat szélesítése, korszerűsítése jellemezte oktatásfejlesztési célkitűzéseit és biztosította töretlenül magas szakmai elismertségét. Mindezek eredményeként Karunk ma már hazánk legnagyobb hallgatószámú főiskolájának keretei között működik.

A Kart  kitüntetetten nagy számú felvételiző keresi meg évente. Oktatási filozófiájában elkötelezett a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, szakmai idegen nyelven is kommunikálni képes, tudásukat a gyakorlatban megvalósító szakemberek pályára állításában, értelmiségi jellemzőik kimunkálásában, akik tanulmányaik befejeztével nemzetközileg is elismert diplomát szereznek. E törekvésében tudományos rangú, neves hazai- és külföldi  oktatók, szakemberek  munkájára épített.

A felmérési és felvételi eredmények megerősítik az értékválasztás helyességét: a Kar elismertsége, mind munkáltatói, mind hallgatói részről tartósan magas.

 A gazdasági, információs és kommunikációs technológia és társadalmi fejlődés gyorsulása, a szakmai ismeretek, készségek és képességek, hallgatói és munkáltatói elvárások változása folyamatosan új kihívásokat jelent a Kar számára. Oktatóink, kutatóink és dolgozóink tudása, nyitottsága, megújuló szakmai ismeretei, valamint az oktatáshoz kapcsolódó kutatásai, tudományos publikációi jelentik a biztosítékát annak, hogy iskolánk színvonala megfeleljen a kor növekvő követelményeinek.

Az érdeklődő fiatalok és felnőttek egyre bővülő képzési kínálatunkból választhatnak, így a BA nappali képzés idegen nyelven is (jelenleg német és angol), valamint távoktatási tagozat és saját továbbképzési központunk működése segíti a dolgozó felnőtteket szakmai ismereteik bővítésében, illetve a diploma megszerzésében. Nagy hallgatói létszámmal működik a felsőfokú szakképzésünk is.

Figyelemre méltó hagyománnyal rendelkezünk a gazdasági tanárképzés területén is: a hetvenes években indított képzés eredményeképpen a hazai középfokú szakoktatás tanárai döntő többségükben nálunk szerezték végzettségüket. A korábbi képzés mára akkreditált üzleti szakoktató képzéssel egészült ki.

A Kar kiterjedt kapcsolatrendszerében a munkáltatók, szakmai szervezetek, hazai oktatási intézmények, neves szakemberek, kutatások és konferenciák a szakmai képzési tevékenységet hivatottak valós tartalommal megtölteni. Széles nemzetközi kapcsolata biztosítéka a képzés összemérhető színvonalának, hallgatóink külföldi szakmai gyakorlati lehetőségének a világ számos táján.

A Kar széles képzési palettája, integrált és ugyanakkor specifikus tantervei, sokoldalú oktatási módozatai, tanszállodája, tanétterme és sörözője, oktató kabinetjei, taninform irodája, könyvtárai, laboratóriumi és szakkollégiuma sikeresen megteremti az elméleti és gyakorlati oktatás optimális arányának feltételrendszerét és hozzásegíti végzettjeinket ahhoz, hogy az itt szerzett tudásuk, szellemi tőkéjük hatalommá válhasson.

 

A projekt lebonyolítását szakmailag felügyelő, irányító, koordináló szervezeti egység, a Turizmus Intézeti Tanszék a turisztikai felsőoktatás zászlóshajója, több, mint négy évtizede szakemberek sorát bocsátja ki. A tradíció kötelez, amely mind a tanszék oktatási-nevelési célkitűzésében, mind a minôségi oktatás iránti elkötelezettségben megnyilvánul.

A tanszék célja olyan hallgatók képzése, akik meg tudnak felelni a turizmus multidiszciplináris jellegének és szerteágazó mindennapi gyakorlatának. Ez a kihívás a korszerû és sokoldalú tudás megalapozásának felelôsségét rója a Turizmus Intézeti Tanszék oktatóira.

Célunk olyan hallgatók képzése, akik birtokában vannak a kimeneti célokban meghatározott legkorszerűbb elméleti tudásnak, biztos módszertani ismereteknek és készségeknek, valamint olyan emberközpontú attitűddel rendelkeznek, amely feltétele az idegenforgalmi vállalkozások sikerének. E szakmai oktatási küldetés kimunkálása és megvalósítása az oktatási gyakorlatban a tanszék jól felkészült kollektívájának, az idegenforgalom és szállodaipar, valamint külföldi (angol, német, holland, ír, francia) partnerintézményeink vezető szakembereinek közös munkáján alapul. Ez garantálja, hogy hallgatóink szilárd, gyakorlatorientált szakmai ismeretek birtokában nemzetközi szinten is versenyképes munkaerőkké váljanak.

 

www.bgf.hu

Cikk megosztása