a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium),
b) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete alá tartozó intézetekre, intézményekre és gazdálkodó szervezetekre,
c) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában megjelölt ágazatokba tartozó gazdálkodó szervezetekre, magántermelőkre, vállalkozókra, egyesületekre és képviseleti szervekre,
d) az ágazatok területén működő köztestületekre,
e) a minisztérium ágazati, szakmai irányítása alá tartozó szakoktatási intézményekre,
f) az a)-e) pontokban említett szervezetek alkalmazottaira, illetőleg tagjaira, továbbá a vadászatra jogosultak alkalmazottaira.
(2) E rendeletben foglalt szakmai elismerésben külföldön élő magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár is részesíthető.
2. § (1) Az ágazatok területén végzett kiemelkedően eredményes tevékenység, illetve ezen ágazatok eredményességének javítása érdekében kifejtett munka, továbbá az ágazat fejlesztéséért tett kiemelkedően magas áldozatvállalás elismeréseként a következő szakmai díjakat alapítom:
a) Fasching Antal-díj,
b) Nagyváthy János-díj,
c) Ujhelyi Imre-díj,
d) Fleischmann Rudolf-díj,
e) Tolnay Sándor-díj,
f) Aranykoszorús Gazda, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony díj,
g) Pro Silva Hungariae ("A Magyar Erdőkért") díj,
h) Kovács Béla-díj,
i) Pro Alimentis Hungariae ("Magyar Élelmiszerekért") díj
(az a)-i) pont alattiak a továbbiakban: díjak).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak elismeréseként:
a) "Virágos Magyarországért" elnevezéssel emléktáblát,
b) Miniszteri Elismerő Oklevelet,
c) Miniszteri Dicséret elismerést,
d) "Életfa" elnevezésű emlékplakettet - bronz, ezüst és arany fokozattal - adományozok (az a)-d) alattiak a továbbiakban: elismerések).
3. § (1) A díjakkal járó jutalom összege személyenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, intézmény, szervezet esetében tizenötszöröse. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a köztisztviselő - külön jogszabály alapján - a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető.
(2) A díjakkal járó, illetve a Miniszteri Dicséret elismeréssel adható pénzjutalom fedezetét a minisztérium költségvetési kerete terhére kell biztosítani.
(3) A 2. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt díjak, illetve elismerések (a továbbiakban együtt: miniszteri elismerés) adományozására javaslatot a minisztériumi részleg vezetője, a minisztérium területi szerveinek vezetői, intézmények, gazdálkodó, szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek, egyesületek, kamarák, önkormányzatok és magánszemélyek terjeszthetnek elő.
(4) Külföldi állampolgár miniszteri elismerésben részesítése esetén a külügyminisztert előzetesen tájékoztatni kell.
4. § (1) A miniszteri elismerést a miniszter vagy megbízottja - ünnepélyes keretek között - adja át.
(2) A miniszteri elismerésben részesültek neve - érdemeik egyidejű feltüntetésével - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben kerül közzétételre.
5. § (1) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy - ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt - a foglalkozásától eltiltottak.
(2) A méltatlanná vált személytől a miniszter a díjat visszavonja. A visszavonást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzé kell tenni.
6. § A miniszteri elismerések adományozásának feltételeit, szabályait az 1. számú melléklet, az adományozási javaslat tartalmi és formai követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 11/1999. (I. 29.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 79/2000. (X. 11.) FVM rendelet, 22/2001. (III. 31.) FVM rendelet, 32/2002. (IV. 19.) FVM rendelet és a 101/2002. (XI. 5.) FVM rendelet hatályát veszti.