A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A Társaság által kezelt személyes adatok magukba foglalják:

 • a személyazonosításhoz, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat;
 • az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat;
 • a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket;
 • a származtatott adatokat;
 • az érintett és a Társaság közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait;
 • az érintett által a Társaság szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait;
 • illetve – amennyiben releváns – a nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, illetve egyéb hazai jogszabályok és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

A Társaság a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit, ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek;
 • a Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés részletes feltételeit a Társaság adatkezelési tájékoztatói tartalmazzák, amelyek a következő linken találhatók meg:

Ezek a dokumentumok az alábbiakat tartalmazzák:

 • a Társaság adott szolgáltatásaival érintettek köre (ügyfelek, szállítók, vevők, partnerek és egyéb érintettek);
 • az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok köre,
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt adatok megőrzésének ideje;
 • a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
 • az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat, közös adatkezeléseket;
 • az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti a Társaságtól, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

Cím: 1223 Budapest, Park utca 2.
Képviselő neve: Bozzay Péter ügyvezető
Telefonszám: +36-1/362-8100
E-mail: [email protected]
Web: www.hermanottointezet.hu

Cím: 1223 Budapest, Park utca 2.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Batka Brigitta
Telefonszám: +36-1-362-8100
E-mail: [email protected]

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Web: www.naih.hu

A Társaság a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről ide kattintva tudhat meg többet.

A Társaság az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

DOKUMENTUMOK