A Képzési Igazgatóság az általános mezőgazdaság, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, halászat-haltenyésztés, élelmiszeripar, térképészet, földügy, térinformatika, valamint a környezetvédelem szakterületéhez tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatainak megvalósításában működik közre.

A Kft. más szervezeti egységeivel együttműködve továbbképzések, szakmai bemutatók, rendezvények szervezésében vesz részt, szakmai kiállításokon, bemutatókon jelenik meg, népszerűsítve a középfokú agrár - szakmai tevékenységeket.

Az igazgatóság szakképzést támogató tevékenysége

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, államilag elismert, a Agrárminisztérium (AM) által gondozott szakképesítések szakmai vizsgáihoz elkészítteti és jóváhagyja a szóbeli tételeket, közzéteszi azokat a Kft. honlapján.
Az AM által gondozott szakképesítések tekintetében írásbeli tételbankot működtet, elvégzi az írásbeli vizsgatételek aktualizálását, minősítését, jóváhagyását, sokszorosítását és kiadását az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró szakmai vizsgákra. Biztosítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett szakmai tanulmányi versenyek írásbeli tételeit.

Véleményezi az agrárszakképzést érintő jogszabálytervezeteket.

Szaktanár-továbbképzési programokat készít. Országos szaktanári továbbképzéseket szervez a szakképző intézmények vezetői, szaktanárai részére.

Az iskolai oktató-nevelő munkához szakmai támogatást nyújt a szakképző intézményeknek, valamint szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai műhelymunkákban vesz részt.

Szakértői tevékenységet folytat: középfokú agrár-szakképzettséggel, - végzettséggel kapcsolatos szakértői véleményeket ad ki.

Részt vesz a középfokú agrárszakképzés szakmai tankönyvellátásának biztosításában: felméri az új tankönyvekre vonatkozó igényeket, elkészítteti a kéziratokat és felterjeszti tankönyvvé nyilvánításra. Feladata a tankönyvek megfelelőségének folyamatos vizsgálata a tanügyi dokumentumok és a szakmai ismeretek változásának függvényében.

Szakmai támogatást biztosít egyéb korszerű ismerethordozók, audiovizuális és multimédiás, oktatást segítő eszközök fejlesztéséhez és előállításához.
Az iskolai rendszerű szakmai vizsgákra, valamint a szakmai tanulmányi versenyekre térítésmentesen biztosít írásbeli tételeket és szóbeli, valamint gyakorlati felismerési feladatokat tartalmazó tételsorokat.
A Kft. az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés szakmai vizsgájának szervezésére jogosult.
Az igazgatóság intézményi koordinációs feladatai
Közreműködik az FM fenntartású iskolák intézményirányítási feladatainak ellátásában. E tevékenysége keretében statisztikai adatok gyűjtését végzi, támogatja és koordinálja az agrár-szakképző iskolák pályaorientációs tevékenységét. Segíti a Minisztériumot a beiskolázással, vizsgaszervezéssel, egyéb fenntartói feladatokkal kapcsolatos döntéseinek megalapozásában. Ellenőrzi az agrárszakképző intézmények belső, működését szabályozó dokumentumait, segíti azok aktualizálását.  Az intézmények lehetőségeit és igényeit felmérve az agrárszakképzés fejlesztését célzó programok kidolgozását végzi. Támogatja a szakképző intézmények ökoiskolai tevékenységét.
Részt vesz az agrárszakképzést segítő informatikai rendszerek fejlesztésében és azok bevezetésében, működtetésében. Biztosítja az agrárszakképzést folytató iskolák elektronikus naplóinak vezetéséhez a technikai hátteret.
Nemzetközi tevékenység
Bekapcsolódik a hazai, a Kárpát-medencei, illetve a nemzetközi szakképzésfejlesztést célzó kezdeményezésekbe, programokba. A szakképzés-fejlesztés területén együttműködik a társintézményekkel, nemzetközi szervezetekkel.
Támogatja az agrárszakképző iskolák Kárpát-medencei, illetve és nemzetközi kapcsolatait, részt vesz nemzetközi programjainak szervezésében, megvalósításában.
Külföldi gyakorlati programokat szervez fiatal agrárszakemberek részére, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keres, pályázatokat készít és részt vesz a nyertes pályázatok lebonyolításában.