a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint - a 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;”
(2) Az R. 1. §-a a következő m)-p) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„m) helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék;
n) reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;
o) ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével;
p) vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője.”
2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]
„c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására;”
(2) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő k)-l) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]
„k) 2009. október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre;
l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.”
(3) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK
a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik,
b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken,
c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart,
d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet.”
(4) Az R. 3. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK 2009. október 1-jétől akkor láthatja el, ha
a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz,
b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek,
c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.
(4) Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda 2009. október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető.”
3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el.”
(3) Az R. 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni.”
4. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak
a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és
b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások.”
(2) Az R. 5. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 7411, 7412, 7413, 7414, 7420, 7450, 7487 SZJ 03 számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető összeg nem haladhatja meg a 6 000 000 Ft-ot.
(5) Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el.
(6) A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot.
(7) Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett IH jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő kézbesítésétől számított 22 munkanapon belül dönt az IH.”
5. § Az R. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 120 000 Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 180 000 Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet.
(2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, de legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor a költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.
(3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket - számítógép, laptop, mobiltelefon - a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra.
(4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdése alapján számolható el.
(5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK.
(6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit.
(7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője.
(8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója és közeli hozzátartozóik tulajdonában álló, illetve érdekeltségi körébe tartozó szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat.
5/B. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett.
(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet, kivéve a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi terméket és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátást, amelyek összege nem haladhatja meg elszámolási időszakonként az 500 000 Ft-ot.
(3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek mértéke naptári évenként nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot.
(4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el.
(5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a 2 000 000 Ft-ot.
(6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó 180 000 Ft/hó összeg számolható el.
(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség
a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában az 500 000 Ft/rendezvény,
b) országos rendezvények esetén a 3 000 000 Ft/rendezvény,
c) nemzetközi rendezvények esetén az 5 000 000 Ft/rendezvény
összeget nem haladhatja meg.
(8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke
a) helyi, települési fórum esetén a 200 000 Ft/rendezvény,
b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén az 500 000 Ft/rendezvény
összeget nem haladhatja meg.”
6. § (1) Az R. 7. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell:]
„g) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat.”
(2) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el.”
(3) Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Vhr. 19. § (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2-4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell.”
7. § Az R. a 9. §-t követően a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét.”
8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. és 3. számú melléklete a 2. és 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 4-6. számú melléklete helyébe a 4-6. melléklet lép.
(4) Az R. kiegészül a 7-9. melléklet szerinti 7-9. számú melléklettel.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az R. e rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését, 7. § (8) bekezdését, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) e rendelettel megállapított 2. § a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az R. e rendelettel megállapított 5/B. § (4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.
10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton.”
(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton.”
(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton.”
(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton.”
(5) A Rendelet 2. § a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;
b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;”