JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 • Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
 • Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
 • A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
 • A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
 • A cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet
 • A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat
 • A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I. 22.) FM utasítás
 • A földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről szóló 6/2016. (IV. 29.) FM utasítás
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény
 • A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. Törvény