Panasz illetve közérdekű bejelentés benyújtásával kapcsolatos tájékoztató

 

Panasz

Panasznak minősül azon beadványa, amely szerint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) vagy annak munkatársai Önnek jog- vagy érdeksérelmet okoztak, ha ezek elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. Panasszal bárki fordulhat a Társasághoz, de kizárólag saját ügyében tud panaszt benyújtani. Amennyiben bejelentést kíván tenni, akkor kérjük, hogy a panasz bejelentő űrlapot használja.

Közérdekű bejelentés

Amennyiben más személy jogsértő magatartására vagy mulasztására kívánja felhívni a  Társaság figyelmét, és nem saját ügyében a Társaság vagy foglalkoztatottai által Önnek okozott jogsértés vagy mulasztás miatt kíván bejelentést tenni, akkor kérjük, hogy a közérdekű bejelentés űrlapot használja.

 

Ha a panaszt nem az eljárásra jogosult szervhez nyújtotta be, panaszát a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez tesszük át, melyről az áttétellel egyidejűleg értesítjük az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

A panaszt – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost haladéktalanul értesíti.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz mellőzhető. Az azonosítatlan személy által tett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi, kivéve, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.