Az igazgatóság célja és általános tevékenysége

A Képzési Igazgatóság egyszerre szolgálja az agrárszakképzés jelenét és jövőjét.

Ehhez közreműködik az általános mezőgazdaság, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, halászat-haltenyésztés, élelmiszeripar, térképészet, földügy, térinformatika, valamint a környezetvédelem szakterületéhez tartozó szakképesítések tekintetében az Agrárminisztérium (továbbiakban: AM) szakképzéssel összefüggő feladatainak megvalósításában.

Részt vesz a szakképzés hazai és nemzetközi intézményeivel való kapcsolattartásban.

Az új kihívásokra való megfelelés érdekében továbbképzéseket, szakmai bemutatókat, konferenciákat szervez.

A középfokú agrárszakképzés népszerűsítése érdekében részt vesz a pályaorientációs rendezvényeken, az országos képzési versenyek szervezésében, a helyi és országos szakmai kiállításokon, bemutatókon.

Az igazgatóság szakképzést támogató tevékenysége

Az AM által gondozott szakképesítések szakmai vizsgáihoz elkészítteti és jóváhagyja a szóbeli tételeket, és azokat közzéteszi a Kft. honlapján.
Az AM által gondozott szakképesítések tekintetében írásbeli tételbankot működtet, elvégzi az írásbeli vizsgatételek aktualizálását, minősítését, jóváhagyását, sokszorosítását és kiadását az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró szakmai vizsgákra. Biztosítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett szakmai tanulmányi versenyek írásbeli tételeit.
Országos szaktanári továbbképzéseket és konferenciákat szervez a szakképző intézmények vezetői, szaktanárai részére.
Az iskolai oktató-nevelő munkához szakmai támogatást nyújt a szakképző intézményeknek, valamint szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai műhelymunkákban vesz részt.
Kormányhivatali, illetve bizonyos esetekben egyéni, megkeresésre a középfokú agrár-szakképzettséggel, - végzettséggel kapcsolatos szakértői véleményeket ad ki.
Részt vesz a középfokú agrárszakképzés szakmai tankönyvellátásának biztosításában. Felméri az új tankönyvekre vonatkozó igényeket, elkészítteti a kéziratokat és felterjeszti tankönyvvé nyilvánításra. Feladata a tankönyvek megfelelőségének folyamatos vizsgálata a tanügyi dokumentumok és a szakmai ismeretek változásának függvényében.
Szakmai támogatást biztosít egyéb korszerű ismerethordozók, audiovizuális és multimédiás, oktatást segítő eszközök fejlesztéséhez és előállításához.
Az iskolai rendszerű szakmai vizsgákra, valamint a szakmai tanulmányi versenyekre térítésmentesen biztosít írásbeli tételeket és szóbeli, valamint gyakorlati felismerési feladatokat tartalmazó tételsorokat.
A Kft. az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott valamennyi, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés szakmai vizsgájának szervezésére jogosult.
Az igazgatóság intézményi koordinációs feladatai
Közreműködik az AM fenntartású iskolák intézményirányítási feladatainak ellátásában. E tevékenysége keretében statisztikai adatok gyűjtését végzi, támogatja és koordinálja az agrár-szakképző iskolák pályaorientációs tevékenységét. Segíti az AM-et a beiskolázással, vizsgaszervezéssel, egyéb fenntartói feladatokkal kapcsolatos döntéseinek megalapozásában. Támogatja a szakképző intézmények ökoiskolai tevékenységét.
Részt vesz az agrárszakképzést segítő informatikai rendszerek fejlesztésében és azok bevezetésében, működtetésében. Biztosítja az agrárszakképzést folytató iskolák elektronikus naplóinak vezetéséhez a technikai hátteret.
Nemzetközi tevékenység
Bekapcsolódik a hazai, a Kárpát-medencei, illetve a nemzetközi szakképzésfejlesztést célzó kezdeményezésekbe, programokba. A szakképzés-fejlesztés területén együttműködik a társintézményekkel, nemzetközi szervezetekkel.
Támogatja az agrárszakképző iskolák Kárpát-medencei, illetve és nemzetközi kapcsolatait, részt vesz nemzetközi programjainak szervezésében, megvalósításában.
Külföldi gyakorlati programokat szervez fiatal agrárszakemberek részére, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket keres, pályázatokat készít és részt vesz a nyertes pályázatok lebonyolításában.