A védjegy megszerzése

Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát jellegét tanúsító jel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál lajstromozott védjegy. A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. Étel- és italáruk, valamint gyógyszerek kivételével bármely termékkel, csomagolással, vagy szolgáltatással lehet pályázni.

A pályázatokat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-nek kell benyújtani. A védjegyhasználat jogát legfeljebb a vonatkozó feltételrendszer érvényességi idejéig lehet megszerezni. Az időtartam lejárta után a védjegyhasználati jog egyszerűsített eljárás keretében meghosszabbítható (amennyiben a feltételrendszer követelményei nem változtak).

  • Ha vannak az adott termékcsoportra kidolgozott követelmények, a pályázónak megfelelő dokumentumokkal kell igazolnia a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott formai és tartalmi követelmények teljesülését.
  • Ha nincsenek kidolgozott követelmények, a pályázó javaslatot tesz a feltételrendszer kidolgozására, majd a követelmények meghatározása után pályázhat.

A pályázati eljárás során a Kft. gondoskodik a pályázat értékeléséről és sikeres pályázat esetén a védjegyhasználati szerződés alapján ellenőrzi, hogy a védjegyhasználat ideje alatt a termék megfelel a követelményeknek.

Szerződés hatálya a minősítési feltételrendszer érvényességéi ideje. A követelmények felülvizsgálata vagy érvényességének meghosszabbítása után a szerződés meghosszabbítható, ha a termék továbbra is megfelel az érvényes követelményeknek.

HOL ÉS HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes, a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. Pályázni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-nél lehet bármely termékkel, csomagolással, vagy szolgáltatással kivéve az étel- és italárukat, valamint a gyógyszereket és gyógyászati termékeket.

A magyar környezeti jelzést szabályozó, a környezet védelméről szóló törvény szerint: „a hagyományosnál bizonyítottan kedvezőbb környezeti tulajdonságokkal rendelkező termékek és technológiák megkülönböztető jelet viselhetnek".

A védjegy jogosulatlan használata bírságot von maga után. Az ökocímkét elnyert termékeken megtalálható a minősítés regisztrációs száma, és az előnyös környezeti tulajdonságok rövid ismertetése. A magyar „környezeti jelet” (kocsánytalan tölgy) és minősítési eljárást „A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételeiről" szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM sz. rendelet vezette be - az ezzel kapcsolatos teendőket a Kft. koordinálja.

TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. Minden termékre külön pályázatot kell beadni. (Azonos anyagi minőségű és összetételű, de különböző méretű termékek közös pályázatban is beadhatók.)

Tartalmi követelmény, hogy a terméknek, csomagolásnak vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési követelményeknek. Ennek bizonyítására a pályázó által beadott dokumentumok (és esetleg a pályázó költségére elvégzett kiegészítő vizsgálatok) szolgálnak. A pályázattal kapcsolatos döntéshez a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. - saját költségére - szakértői értékelést készít.

Formai követelmények, a pályázati dokumentáció részei:

  •     kitöltött pályázati adatlap,
  •     a pályázati adatlapban megnevezett melléletek,
  •     a minősítési feltételrendszerben megnevezett dokumentumok,
  •     a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakértői által kért egyedi szakmai információ.
ÉRTÉKELÉS MENETE

A szakértői értékelésen alapuló döntést a Kft. javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hozza meg.

A MAGYAR "KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK" MINŐSÍTÉS KÖLTSÉGEI

A pályázónak a védjegyhasználattal kapcsolatos díjakat számla ellenében a Társaságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számú számlájára kell utalni.

ELJÁRÁSI DÍJ

A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként a pályázat beadásával egyidejűleg eljárási díjat kell fizetni az eljárást koordináló Kft. részére. Eljárási díjat kell fizetni valamely feltételrendszer módosítása miatt szükségessé vált új pályázat benyújtásakor is.

Amennyiben valamely feltételrendszer érvényességi ideje a kritériumok módosítása nélkül kerül meghosszabbításra, az adott termékcsoport védjegyhasználói egyszerűsített eljárási díj megfizetése mellett kérhetik a védjegyhasználati szerződés meghosszabbítását. A egyszerűsített eljárási díj mértéke az eljárási díj 50%-a.

Megnevezés Díj
 Eljárási díj 150.000 Ft + ÁFA 
 EMAS rendszer minősítés esetén 30% kedvezmény 
 ISO 14001 szabvány tanúsítás esetén 15% kedvezmény 

 

Az eljárási díj befizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. Sikertelen pályázat esetén a pályázó az eljárási díjat nem kapja vissza.

KEDVEZMÉNYEK

30% kedvezmény illeti meg a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítő rendszerben (EMAS) regisztrált szervezeteket, és 15% kedvezmény az ISO 14001 szabvánnyal tanúsított szervezeteket az eljárási díjból és az egyszerűsített eljárási díjból.
A csökkentés feltétele, hogy a kérelmezőnek el kell köteleznie magát, hogy a környezetbarát termék védjegy használatának ideje alatt a védjegy használatára feljogosított termékei mindenben megfelelnek a környezetbarát termék feltételrendszernek, és hogy ezt a kötelezettségvállalást beépíti a környezeti politikájába és a részletes környezetvédelmi célkitűzéseibe.
Az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezőknek évente igazolniuk kell ezen kötelezettségvállalás végrehajtását.
Az EMAS rendszerben nyilvántartott kérelmezőknek évente be kell nyújtaniuk hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatuk másolatát.
A minősítési követelményeknek való megfelelés igazolásához szükséges vizsgálatok, tanúsítványok, biztonsági adatlapok, engedélyek beszerzése és azok költségeinek viselése a kérelmező kötelezettsége.

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGE

A pályázat szakértői értékelését a Kft. végezteti el. A minősítési feltételrendszerben szereplő vizsgálati eredmények (laboratóriumi, hatósági, stb.) dokumentálása a pályázó feladata.

VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ

A védjegyhasználati díj a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából származó nettó árbevétel és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben befolyt, illetve még be nem folyt, de a tárgyévre időarányosan járó kamatainak 2 ezreléke, de legalább évi 120.000 Ft (30.000 Ft/negyedév) +ÁFA.

Azon védjegyhasználók, akiknek a környezetbarát termék értékesítéséből származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, a következő táblázat szerint sávosan csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek:

A nettó árbevétel
(milliárd Ft)
Védjegyhasználati díj
(o/oo)
1,0 alatti része után 2; de min. 30 e Ft/negyedév.
1,0-től 10-ig terjedő része után 1
10,0–tól 20–ig terjedő része után 0,5
20 feletti rész után 0

 

A védjegyhasználati díjat negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig kell befizetni.

ELLENŐRZÉSI DÍJ

A Kft., vagy az általa megbízott szakértő az védjegyhasználati szerződésben foglaltak betartására rendszeresen, a szerződés ideje alatt legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés a pályázó telephelyére, a gyártási eljárásai vizsgálatára is kiterjedhet. A helyszíni ellenőrzés költségeinek fedezetére a Társaság az ellenőrzés költségeivel arányos ellenőrzési díjat számol fel.

A szemledíj mértéke: 50.000 Ft + ÁFA
Kis-és középvállalatok és fejlődő országok szemledíja: 20.000 Ft + ÁFA

 

NYILVÁNOSSÁG

A nyertes pályázó a környezeti tudat fejlesztése és a saját versenypozíciójának javítása érdekében a – védjegyhasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult a védjegyet használni, és annak előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni. A Herman Ottó Intézet Kft. közzéteszi a honlapján a nyertes pályázók listáját, felsorolja a védjegyhasználati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással kapcsolatos fontosabb információkat.

GARANCIA

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a pályázó hozzájárulását adja.