Környezetértékelési Osztály

 

Az osztály tevékenysége szerteágazó, kiterjed a levegőtisztaság-védelem, a zaj és rezgés elleni védelem, és a kármentesítés szakterületére, valamint az éghajlatváltozás és a környezeti fenntarthatóság bizonyos kérdéseire egyaránt.

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) keretében tanulmányok, értékelések készítésével továbbá szemléletformálással járul hozzá a program célkitűzéseinek megvalósításához. A felügyelő minisztériummal együttműködve működteti az OLP végrehajtását koordináló tárcaközi bizottságot, intézkedési javaslatokat dolgoz ki, szakmai egyeztetést tart az illetékes szervezetekkel, hatóságokkal, minisztériumi szakemberekkel. Az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a kormányhivatalok környezetvédelmi osztályaival együttműködve részt vesz a levegőminőségi adatok feldolgozásában, értékelésében és egyes EU jelentések teljesítésében.

A levegőszennyezés csökkentésében különös hangsúlyt kap a tudatformálás, a mindennapok környezetbarát megoldásainak megismertetése és népszerűsítése, melynek érdekében kiadványokat és tájékoztató anyagokat készít. Munkatársai szervezői és rendszeres résztvevői a környezetvédelmi témájú rendezvényeknek, kampányoknak, ahol a lakosság közvetlen megszólítására is lehetőség van. Cél felhívni a figyelmet arra, hogy a települési légszennyezés kulcsa immár a háztartási fűtési módok megválasztásával, a lakosság kezében van!

Az emberi egészséget veszélyeztető környezeti tényezők sorában a légszennyezés után a zaj szerepel a második helyen. A zajprobléma felismeréséhez és hathatós kezeléséhez szakmai segítséget nyújt a százezer lakos feletti városok önkormányzatainak, elkészíti ezen települések zajtérképét. Közreműködik az Európai Unió zajpolitikájával, zajvédelmi szabályozásával kapcsolatos hazai szakmai feladatok ellátásában. Segíti az önkormányzatokat a stratégiai zajtérképekre épülő színvonalas intézkedési tervek készítésében. Közreműködik a szakterületi kutatás-fejlesztési koncepciók, környezetvédelmi programok zaj- és rezgésvédelmi fejezetének kidolgozásában, felülvizsgálatában, és egyedi megrendelésre zajméréseket végez. Emellett az osztály munkatársai szakmai továbbképzéseket tartanak hatósági ügyintézők részére a zajszennyezés elleni védelem témakörében, és szemléletformáló bemutatókkal rendszeres résztvevői a jeles zöld napok rendezvényeinek.

Részt vesz az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatok, így a különböző hazai és nemzetközi kármentesítéssel összefüggő adatszolgáltatások, elemzések és tanulmányok készítésében, továbbá a jogszabályokban a Kft. feladataként nevesített egyedi kármentesítési projektek kivitelezésében. Közreműködik a földtani közeg és a felszín alatti víz védelmével kapcsolatos jogszabály tervezetek előkészítésében, véleményezésében.

Országos adatgyűjtést végez a földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében. Gyűjti a kormányhivatalok kármentesítési munkálatokkal kapcsolatos dokumentációit, melyeket szolgáltató tevékenysége keretében állami intézmények számára rendelkezésre bocsát.

A szakmai osztályokkal és partner szervezetekkel együttműködve rendszeresen megújuló tartalommal összeállítja a környezeti adatokat értékelő, környezetállapotot bemutató, Magyarország Környezeti Állapota című kiadványt.